حلقه و پشت ...

<p>حلقه : 1.890 گرم 2,100,000 تومان</p> <p>فلاور : 3.160 گرم 3,000,000 تومان</p>