انگشتر جواهر برلیان و یاقوت کبود

قیمت حدودی: 13,800,000 تومان


جواهری رز
فروشگاه: جواهری رز
 تلفن تماس با فروشنده

ترکیبی از برلیان و یاقوت کبود